Пари во оптек VS валута не се достапни

Девизни конвертирате
EUR =
FRF
FRF =
EUR

date :

Application

Примена
Валута EUR () е не се наведени

Види останати валути


* : Валута Главна(види погоре)
** : Валута е не се наведени

Валута запре

Валута(ISO2) Номинална вредност

Пари во оптек

Валута Земја